Update met veelgestelde vragen over corona en kampeerseizoen 2020

Beste kampeerders,

Veel mensen vragen ons om duidelijkheid over het komende strandseizoen. Die duidelijkheid kunnen we helaas nog altijd niet geven, maar in deze update praten we je graag even bij over de ontwikkelingen aan de hand van veelgestelde vragen

1. Kunnen we in juni bouwen, vanaf 1 juli overnachten?
Dat weten we nog niet. Namens alle kampeerders is de Federatie in gesprek met de gemeente en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Insteek blijft dat wij in juni willen opbouwen, zodat we vanaf juli volledig gebruik kunnen maken van de huisjes.
Het begint erop te lijken, maar is dus nog niet zeker, dat we in juni de huisjes mogen neerzetten. Maar of we in juni na het bouwen aanwezig mogen zijn voor verdere werkzaamheden is nog niet duidelijk.

2. Hoe zit het met dat protocol?
De vier verenigingen hebben gezamenlijk een protocol met maatregelen opgesteld, waarmee we ieders gezondheid en veiligheid denken te waarborgen. Dit protocol is door de Federatie voorgelegd aan gemeente en de Veiligheidsregio. Na reactie van de Veiligheidsregio hebben we weer enkele aanpassingen aangebracht. We hopen binnenkort te horen of de beschreven maatregelen voldoende zijn om ons toe te laten op het strand.

We delen het protocol pas nadat het definitief is goedgekeurd, om verwarring over de verschillende versies te voorkomen.  Bij de volgende vraag vind je alvast de hoofdlijnen van wat er over het sanitair is opgenomen (dit is beknopt en dus nog niet definitief):

3. Wel of geen toiletten straks?
Het kabinet heeft aangekondigd dat, als de omstandigheden blijven verbeteren, de toiletten vanaf 1 juli open mogen. In het protocol hebben we een aantal maatregelen beschreven voor gebruik chemische toiletten in de maand juni en voor beperkt gebruik van de toiletunits vanaf 1 juli. Als het protocol is goedgekeurd, nemen we contact op met de toiletbeheerders om de uitwerking hiervan te bespreken. Het protocol en de regels waaraan we ons dan moeten houden, zullen met iedereen gedeeld worden.

De hoofdlijnen delen we hieronder (maar zijn dus niet definitief):
– Toiletunits blijven dicht tot 1 juli met uitzondering van storthok voor chemische toiletten/toiletemmers.
– Vanaf 1 juli toiletunits open met extra maatregelen zoals:
Max 1 persoon per unitdeel (dames/heren) tegelijk naar binnen.
Intensiever schoonmaken. Dit moet nog nader uitgewerkt worden met toiletbeheerders.
Desinfecterende middelen beschikbaar voor kampeerders. Dit moet nog nader uitgewerkt worden met toiletbeheerders.
Afstand markeringen rondom toilet units voor als er “filevorming” ontstaat.
Verruimde openingstijden voor legen toiletemmers en chemisch toiletten.
Douches gewoon bruikbaar met in acht neming van de 1,5 meter afspraken.

We hebben gemerkt dat er ook buiten het bestuur veel is meegedacht over hoe een dergelijk protocol er uit zou moeten zien. Dank hiervoor!

4. De wethouders van Zandvoort zijn opgestapt, is dit een probleem?
Nee, de wethouders handelen de lopende zaken af en de Federatie is ook in gesprek met de Veiligheidsregio.

5. Wordt het seizoen verlengd?
Vooralsnog gaan we ervan uit dat het seizoen niet verlengd zal worden. Mocht straks blijken dat we toch pas na 1 juli de huisjes mogen opbouwen, dan zullen we in gesprek gaan met de gemeente, het Hoogheemraadschap, de leden van de 4 verenigingen en met vervoerder Paap over de wenselijkheid en de mogelijkheden hiervoor. Verlenging van het seizoen kan alleen plaatsvinden als dat in te passen valt in de planning van genoemde partijen.

6. Kunnen we straks wel parkeren?
De parkeerterreinen zijn alweer deels geopend. De Federatie verwacht dat er weer geparkeerd kan worden als we weer naar het strand mogen.

7. Als er vanaf 1 juni geplaatst kan worden, wanneer komt ons huisje dan op het strand? (Bij benadering)
Er zal gestart worden met de plaatsing van de huisjes van KVA en Voorwaarts. Wij verwachten dat die huisjes ergens in de eerste 10 dagen van juni geplaatst zullen worden en schatten in dat Helios dan na 10 juni zal worden vervoerd. Maar we zijn daarbij nog wel afhankelijk van afspraken die met gemeente en Paap gemaakt moeten worden en nu nog niet volledig duidelijk zijn.

8. Ik heb gehoord dat overslaanders met een unit niet bij Paap terecht kunnen, klopt dat?
Dat klopt. In een eerder stadium ging het bestuur er vanuit dat zomeropslag mogelijk was. Op 12 mei is gebleken dat dit toch niet kan, omdat Leen Paap geconfronteerd werd met 60 units over 4 verenigingen die zouden willen overslaan. Dit aantal kon hij onmogelijk kwijt. Hij heeft daarom een streep door de zomeropslag gezet.
Direct na dit bericht heeft het bestuur contact opgenomen met de 9 unitbezitters die bij ons wilden overslaan. Aan die leden is de keus geboden om toch te staan op de oude plek of zelf voor opslag te zorgen.

9. Hoe groot is de kans dat we de gemeentelijke kosten naar rato mogen betalen?
Daar kunnen we nu nog niets over zeggen. De gemeente heeft aangegeven bereid te zijn daarover in gesprek te gaan met de federatie en daar op basis van billijkheid naar te kijken. Volgorde voor nu is eerst sluitende afspraken over plaatsing en gebruik van de huisjes inclusief bijbehorende tijdslijnen. Daarna op basis van de uitkomsten daarvan kijken naar de financiële consequenties.

Tot slot
Het bestuur en de Federatie investeren momenteel veel tijd in overleg met elkaar, met de andere verenigingen, gemeente en VRK en in het maken van verschillende planningen voor het geval binnenkort blijkt dat we toch (snel) naar het strand mogen. Daarnaast proberen we de communicatie met onze kampeerders zo goed mogelijk in stand te houden. We doen dit graag en vooral vanuit het belang van onze kampeerders en hun gezondheid. Daarbij ontkomen we er echter niet aan om soms keuzes te maken die niet voor iedereen even goed passen. Wij ervaren tot nu toe over het algemeen grote steun vanuit veel kampeerders en dat helpt ons bij dit werk en daarvoor willen we jullie bedanken.

Zodra we meer informatie beschikbaar hebben zullen we ons weer bij jullie melden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van K.V. Helios