Voorstel wijziging artikel 12 Huishoudelijk Reglement (reageren t/m 28 jan 2024)

Voorstel wijziging artikel 12 Huishoudelijk Reglement

​​​​​​​Meerdere leden vroegen ons artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement aan te passen, zodat ook broers en zussen kunnen overnachten in het strandhuisje zonder dat het lid zelf aanwezig is. Ook werd gevraagd of het minimumaantal dagen of nachten voor verblijf van het lid zelf weer teruggebracht kan worden.

Aan beide verzoeken geeft het bestuur graag gehoor. We zien dat in sommige gevallen weinig gebruik gemaakt wordt van het huisje en beide aanpassingen kunnen dit verbeteren, denken wij. Met de aanpassingen komen we ook op een lijn met onze zusterverenigingen die dit al in hun reglementen hebben staan.

In het huidige HR staat al dat per seizoen in totaal 23 dagen ‘derden’ in het huisje mogen verblijven zonder dat het lid er is. Ook is er de verplichting dit van tevoren aan te vragen bij het secretariaat. De formulering hebben we in ons voorstel wat verduidelijkt, de strekking blijft echter hetzelfde.

Geef je reactie op het concept (t/m zondag 28 januari)

Hierna vind je het concept voor de nieuwe tekst van artikel 12. Je suggesties en vragen zijn van harte welkom via de mail op helios.secretariaat@planet.nl

Reageren kan tot en met zondag 28 januari. Daarna zullen we het concept nog aanpassen als dat nodig is. Vervolgens leggen we dit op 19 maart voor aan de leden. Tijdens de jaarvergadering wordt schriftelijk en anoniem over de nieuwe tekst gestemd.

Janneke Willemse

Voorzitter K.V. Helios

 

Concept Artikel 12 Huishoudelijk Reglement

Artikel 12       Verblijf in het strandhuis   (Federatieve afspraak)

 

a.       Uitsluitend niet thuiswonende meerderjarige kinderen, ouders, schoonouders, broers, zussen, zwagers en schoonzussen van het lid mogen buiten diens aanwezigheid in het strandhuis verblijven, mits voldaan wordt aan ondergenoemde voorwaarden.

b.      Onder sub a) genoemde personen dienen donateur te zijn van K.V. Helios

c.       Per seizoen mag het lid maximaal 23 dagen of nachten personen als genoemd in sub a) in het strandhuis laten verblijven zonder diens aanwezigheid. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om 23 dagen of nachten per persoon.

d.      Het onder sub a) bedoelde verblijf moet tenminste 14 dagen van tevoren schriftelijk (per brief of e-mail) worden aangevraagd bij het secretariaat van K.V. Helios.

e.       Het bestuur houdt zich het recht voor een gevraagde toestemming genoemd onder sub a) te weigeren of in te trekken.

f.       Bij wangedrag of onjuiste opgave personalia kan verder verblijf in het strandhuis de tijdelijke bewoner direct worden ontzegd. Voor het hoofdverantwoordelijke lid kan hieruit schorsing en mogelijk ontzetting van het lidmaatschap voortvloeien.

g.      Het lid is gehouden gedurende de periode van 15 april tot 15 september minstens 23 dagen of nachten in het strandhuisje te verblijven.

h.      Het lid dat te weinig gebruik maakt van het strandhuisje kan, na eerst door het bestuur daarop schriftelijk of per e-mail te zijn geattendeerd, het lidmaatschap van de vereniging verliezen

i.       Verblijf van anderen dan genoemd onder sub a in het strandhuis zonder aanwezigheid van een lid of staande donateur is niet toegestaan.

j.       Kinderen onder 18 jaar mogen niet zonder volwassenen in het strandhuis overnachten.

k.      Het is verboden het strandhuisje te verhuren.